2020-02-20 – AKKO Invest Nyrt. – Kozgyulesi hatarozatok